» Hem    » Bli medlem!    » Medlemsregister    » Nyheter    » Kontakt    » Sök     
 

Anteckningar

Anteckningar förda vid Nykvarn Företagareförenings styrelsemöten

17 oktober 2014

Plats: Lådbilslandet Nykvarn

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Mathias Vegas, Henrik Jernström, Kjell Lotten, och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson.

1. Ordf. hälsade välkommen

2. Föregående mötesanteckningar från den 1 september lästes igenom och lades till handlingarna

3. Kjell N informerade om senaste näringslivsmötet den 9 september

4. Beslutades att även i år sponsra luciafirandet med 2.000:-

5. Ekonomi: Vi har 30.198:- på våra konton.

6. Remissförslag: Gång och cykel plan 2014 diskuterades. Beslutades att Kjell N svarar utifrån den disk. som fördes. Yttrande inges till kommunen den 20:e oktober.

7. Nya medlemmar: Anmäldes Newsek Asset Magnament AB, Anders Holmgren godkändes

8. Beslutades att köpa in en roll-up. Lennart ger förslag Kostnad runt 1.000:-

9. Kommunen inbjuder föreningen till ett pilotprojekt som handlar om en medborgardialog. Kjell N kontaktar kommunen om vilka förväntningar som kommer att ställas på föreningen om vi skall medverka. Den 5 november 17-20 i lokal Sländan är bestämt

10. Mötet avslutat för 18.30 börjar mingelkvällen här på Lådbilslandet.

11. Nästa styrelsemöte: den 14 november kl 17.30 Lådbilslandet. Detta innan nästa mingelkväll samma dag kl 18.30

Höll i pennan gjorde/
Kjell Nilsson

 

14 april 2014

Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Mathias Vegis, Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson, Birgitta Blanck, Kjell Lotten, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen Nyholm.

1. Ordf. hälsade välkommen.

2. Vid styrelsemötet redovisades den enkät som genomfördes vid årsmötet. Beslutades att vid nästa styrelsemöte diskutera genomförande av medlemmarnas synpunkter.

3. Ordf. delade ut aktivitetslista. Vid nästa möte skall arbetsuppgifter fördelas.

4. Vid nästa näringslivsråd kommer näringslivspolicyn från år 2008 att uppdateras.

5. Ekonomi: Inger sammanfattar vid nästa möte.

6. IT-Hemsida: Hemsidan behöver byggas upp med nyare teknik. I nya Nykvarn.com kommer föreningen att få en egen sida. Lennart Hansson återkommer.

7. Ny medlem: Praktiska Gymnasiet i Nykvarn hälsas välkommen.

8. Remisser: Utställningsförslaget till Översiktsplan har vi fått på remiss.

9. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 5 maj kl. 18.30 på Lådbilslandet.

I pennan höll Kjell Nilsson

 

Protokoll från Nykvarns Företagareförenings årsmöte
Den 24 mars 2014 på Mångfaldens Hus

01. Mötet öppnades av Kjell Nilsson som hälsade de närvarande välkomna.

02. Till mötets ordförande valdes Kjell Nilsson

03. Till mötets sekreterare valdes Inger Kumlin Hurtig

04. Till justeringsmän valdes Susanne Eidenberg och Jan-Olof Wernersson

05. Årsmötets utlysning godkändes

06. Dagordning godkändes

08. Kjell Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen samt budget och Inger Kumlin Hurtik redogjorde för balans och resultaträkning

09 Revisionsberättelsen föredrogs av Torsten Björnberg

10. Mötet godkändes Balans och resultaträkning samt bevilande styrelsen ansvarsfrihet

11. Inger Kumlin Hurtig och Lennart Hansson omvaldes på två år som ledamöter. Kjell Lotten omvaldes på två år som suppleant, samt Birgitta Blanck och Mattias Vegis omvaldes på ett år som supleanter.

12. Till ordinarie revisor omvaldes Torsten Björnberg på ett år, och omval av Micke Stackelius som revisorsuppleant på ett år.

13. Valberedningen omvaldes: Jörgen Strömbom (sammankallande) Ilpo Portila och Gunnar Andersson på ett år

14. Medlemsavgiften för år 2015 beslutades vara oförändrad. (400:-)

15. Kostnadsersättning till styrelsen beslutades att vara oförändrad. (5000:-)

16. Inga motioner eller förslag hade inkommit

17. Övriga frågor: Lägg utstadgarna på hemsidan. Skicka ut alla handlingar per mail, och de som inte har mail och de som vill skickas per post. Då måste de meddela detta.

18. Kjell Nilsson avslutade årsmötet

Efter årsmötet fick vi lite information om Nykvarns Centrum av Elisabett Michanek från Stendörren Fastighets AB

Vi avslutade med en mycket god buffé. Tack Mångfaldens Hus

Vid protokollet

Inger Kumlin Hurtig

Justeras

Susanne Eidenberg

Justeras

Jan-Olof Wernersson

 

Anteckningar förda vid styrelsemöte i Nykvarns företagareförening

2014-01-03 Plats Lådbilslandet Nykvarn.

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Henrik Jernström, Tanja Pynnönen-Nyholm, Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson, Mattias Vegis, Birgitta Blanck, Kjell Lotten, Aniella Persson, Övriga: Anna Setzman Nykvarns SK.

1. Ordf. hälsade välkommen till årets första styrelsemöte.

2. Anna Setzman Nykvarns SK informerade om dess verksamhet samt projektet LT-bollen. Det är ett fotbollsarrangemang som vänder sig till 47 skolor i vårt närområde. Man beräknar att 1500 barn skall spela 250 matcher här i Nykvarn. Vill du att ditt företag skall synas i detta arrangemang kontakta då Nykvarns SK snarast. Den 24-25 maj händer det. www.ltbollen ger mer info.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom, godkändes, och lades till handlingarna.

4. Föreningen är representerad i kommunens sommarjobbmässa den 5 februari. Lars och Jenny hjälper Kjell N i montern.

5. Ekonomi: Föreningen har 38.595:- på kontona.

6. Remisser: Föreningens ganska omfattande svar på Översiktsplanen ÖP 14 lästes upp. Vi försöker uppmärksamma näringslivets betydelse i planeringen. Föreningens svar för planområdena Ströplaren, Mörby och Hökmossen togs upp.

7. Centrum: Detaljplanen i laga kraft. Vi söker nu info om tidsplan, problem med transporter till butiker när nu parkeringarna är åtskilda.

8. Årsmöte: planering att årsmöte hålls i slutet av mars. Inger kontaktar Mångfaldens Hus.

9. 30-årsjubileet: Alt till resa till Helsingfors är att vi kan ha jubileumsfesten på Lådbilslandet i dess nya lokal. Föreningen återkommer med info.

10. Nästa styrelsemöte beräknar vi ha i anslutning till årsmötet.

I pennan höll Kjell N

 

2013-12-02 Plats Mångfaldens Hus

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Kjell Lotten, Birgitta Blanck, Mattias Vegis, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm, Dan Nilsson, C-G Öhlin, Catarina och Håkan Swedbank, Kjell Nilsson.

1. Ordf. hälsade välkommen till årets sista styrelsemöte. Föreningen bjöd på jultallrik. Tack Arne och Sissi.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom, godkändes, och lades till handlingarna.

3. Beslutades att även i år sponsra marchaller på luciadagen.

4. Kommunens översiktsplan 2014 har kommit till föreningen för yttrande. Kommunens tillväxt diskuterades. 890 tomter/lgh finns redan i kommunens ärenden. En komplettering av en byggrätt utom planlagt område föreslås ställa krav på planläggning Kjell N och Lars K svarar.

5. Näringslivspolicyn skall ses över. Vi har fått kommunens förslag. Tyvärr är det bara av redaktionell art. Ärendet tas upp på Näringslivsrådet den 9 dec.

6. Stort tack till Inger som ordnat telefonlistan.

7. Ekonomi: på kontona har föreningen 65.361:-. Då är inte telefonlistan betald.

8. Remisser: Mörby 6:3 (två hästgårdar) och Farfars Udde (komm.va) berör ingen näringsverksamhet varför vi inte besvarar remisserna.

9. Centrum: parkeringsytorna kommer att delas upp för att säkra gångtrafiken från tågen. En butik kommer att stänga.

10. 30-års jubileum. Styrelsen planerar en resa till Helsingfors den 11-13 april för att fira jubileet. Inger samordnar. Beslutades att föreningen kan subventionera både bussresan till färjan och själva resan.

11. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 3 februari kl. 18.30. Lokal Lådbilslandet.

I pennan höll Kjell N

God Jul och Gott Nytt 2014 som vi hoppas blir ett framgångsrikt företagsår.

 

2013-10-14 Plats Your Space Nykvarn

Närvarande Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Birgitta Blanck, Hemrik Järnström, Kjell Lotten, Tanja Pynnönen-Nyholm, Mattias Vegis och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson och Aniella Persson.

1. Orf. hälsade välkommen och tackade Mattias Vegis att vi kunde vara i hans lokaler. Mattias informerade och visade runt i de nyuppförda lokalerna som innehåller garage 48 platser, förvaringsutrymmen och kontorshotell. Det mesta är uthyrt - gratulerar.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igeno, godkändes och lades till handlingarna,

3. Informerades om senaste näringslivsrådets möte. Hänvisas till kommunens hemsida.

4. Nykvarns Sportklubb vill besöka ett av våra styrelsemöten och informera om deras verksamhet och möjliga samarbete. Beslöts att det är ok. Kjell Nilsson kontaktar NSK.

5. Ekonomi: Föreningen har 81.049:- på kontona.

6. Beslutades att stödja Bågskytteföreningens ungdomsverksamhet med 5.000:-

7. Bestlutades att bidraga med 5.000:- till Hembygdsföreningen. Det gäller att återställa Smedsbygget efter det har blivit angripet av hussvamp.

8. Till Bågskytteföreningens event som Inger sett till att sända ut brev till alla medlemmar kom det endast 7 personer. Frågan blir skall vi anordna några träffar-möten med medlemmar? Styrelseråga.

9. Nästa möte med Näringslivsrådet. Vi tar upp; vilken info kan vi få från besöksnäringen och hur tänker kommunen hantera Sv. Näringslivs kommunranking.

10. Nästa år firar föreningen jämna år. En kommitte utsågs: Inger, Birgitta, Lars och Kjell N.

11. Vi har mottagit tackbrev från Frivilligcentralen för bidraget.

12. Nästa styrelsemöte måndagen den 2 december kl. 18.30. Plats: Mångfaldens Hus.

Höll i pennan gjorde

Kjell Nilsson

 

2013-01-28 Plats Lådbilslandet Nykvarn

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Jenny Blanck, Lars Kung, Aniella Persson, Kjell Lotten, Henrik Jernström, Dan Nilsson, Kjell Nilsson.

1. Ordf. hälsade välkommen och tackade för lokalen där vi får vara.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

3. Ordf. informerade om senaste näringslivsrådets möte den 12 dec. Utförligt protokoll finns på kommunens hemsida.

4. Kurs i energieffektivisering med EU stöd. Genom kommunen kan våra medlemmar delta i kursen. Information på www.abergon.se

5. Ekonomi: på föreningens konton finns 51.149:-

6. Inga remisser.

7. Centrumplaneringen diskuterades. Utlovad information saknas. Vi stämmer av vid nästa näringslivsrådsmöte om läget.

8. Nya medlemmar: RF Entreprenad, Hans Fogbert hälsas välkommen till föreningen.

9. Årsmöte: måndag den 11 mars kl 18.30. Mångfaldens Hus.

10. Nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet.

Höll i pennan

Kjell Nilsson

 

2012-08-24 Plats Vindhammar Nykvarn

Närvarande Inger Kumlin Hurtig, Aniella Persson, Jenny Blanck, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Lars Kung, Kjell Lotten, och Kjell Nilsson från styrelsen. I övrigt ca 25 medlemmar.

1. Ordf. hälsade alla välkomnatill Vindhammar och det kombinerade styrelsemötet med mingel. Speciellt välkomna till musikbandet Mums med Jörgen Strömbom i spetsen.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

3. Informerades om kommunens inbjudan till inspirationskväll den 5 september.

4. Informationen om senaste näringslivsråd:bestämdes att info finns på kommunens hemsida.

5. Ekonomi: Föreningen har 89.214:- på kontona.

6. Remisser: från kommunen har föreningen fått ett omfattande remissunderlag om översiktsplanen, centrum, industriområdena Mörby del 5, Stockhlm Syd, Finkarby samt bostadsområden Ladvreta, Kantarellen vid Skogsvägen och tre områden inom Ströpsta  3:11, 3:127 och 3:32. Ordf. tillsammans med Lennart och Lars avger svar.

7, Jenny arbetar vidare med höstresa.

8. Mingelkvällen; föreningen bjöd på buffé med dricka. Tack Mums för musikinslaget som var toppen och avslutades med spontan dans.

9. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 15 oktober kl 18.30 Plats: Lådbilslandet

Höll i pennan med darrig hand gjorde/

Kjell Nilsson

 

2012-02-07 Plats Lådbilslandet, Nykvarn

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Lars Kung och Kjell Nilsson.

Anmält förhinder: Dan Nilsson, Kjell Lotten, Fredrik Enström, Jenny Blanck, Aniella Persson, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm.

Övriga: från Swedbank Katarina Nord Nilsson och Håkan Blom.

01. Ordf. hälsade välkommen och välkomnade repr. från Swedvank.

02. Swedbank hade inbjudits för att informera om kontanthanteringen som avslutas vid bankkontoret i Södertälje. Skälen är att minska rånrisken även för privatkunder. Använd bankkort, ta ut pengar när du handlar eller i uttagsautomater. Företagen kan avtala med G4S alt Loomis. Samantaget hänvisades företagaren att kontakta sin bankkontakt för att lösa problemet. Styrelsens analys är att företagen söker sig till andra aktörer inom banksektorn för att lösa sina kontantproblem.

03. Styrelsens föregående anteckningar lästes igenom godkändes och lades till handlingarna.

04. Rapporter: diskuterades inbjudan den 22/2 från Handelskammaren och kommunen.

05. Ekonomi: vi har 89.674:- på kontona.

06. Remisser: ordf. redovisades föreningens remiss för Snedbro Gård - Pålplintars område.

07. Telefonlistan: beslutades att sända listan till tryck.

08. Årsmötet kommer att ske tisdagen den 27 mars kl 18.30 på Mångfaldens Hus.

Ordf. kontaktar byggherren till Nykvarns Centrum. En information om det pågående arbetet med centrum kommer att ges efter det ordinarie årsmötet.

09. Nästa styrelsemöte: måndag den 5 mars kl 18.30 Plats Lådbilslandet

Höll i pennan gjorde

Kjell Nilsson

 

2011-11-07 Plats: Lådbilslandet, Nykvarn
Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm, Lars Kung, Aniella Persson, Jenny Blanck, Fredrik Enberg, Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Kjell Lotten, Dan Nilsson.

01. Ordf. hälsade välkommen och tackade Lådbilslandet för lån av lokalen.

02. Styrelsens föregående mötesanteckningar från den 3/10 lästes igenom och lades till handlingarna.

03. Kjell N rapporterade från näringslivsrådets möte den 26/10, Centrums förändringar diskuterades. Bl.a måste detaljplanen ändras, förhandlingar pågår med en tänkt exploatör, några skattepengar skall inte tillföras, tunnelarbetet fortskrider. Protokollet finns på kommunens hemsida. Vi påtalade att få information om hur arbetena fysiskt kommer att påverka handeln och nödvändigheten att måla upp p-platserna för att bättre utnyttja parkeringsytan.

04. Ekonomi: Föreningen har 101.306:- på kontona.

05. Remisser: Föreningen har den 7/10 avgivit ett ganska omfattande yttrande betr. kv Stöpplaren mellan Norra Stationsvägen, erikssons Snickeri, Nykvarns Bilverkstad och MT Bygg. Problemet är att föreslå bostadsändamål på industriområde enl. gällande plan och införa restriktioner på bef. industriverksamhet. Om detta tycker vi ej.

06. Centrum: en mindre isbana är under anläggning mellan kyrkan och bostadshuset som kommunen förköpte.

07. Nya Medlemmar: Vi hälsar välkommen till Anette på Hårboden.

08. Resan till julmarknad på Öster Malma den 26/11 går bra. Hittils har 41 anmält sig.

09. Ny logga diskuterades. Lennart tar med sig frågan. Vi avvaktar tryckning av telefonlistan när ny logga är beslutad.

10. Föreningen avvisar frågan om sponsering från skolan.

11. Föreningen står inte som arrangör gentemot något politiskt parti. Däremot skulle Jenny och Kjell se över en inbjudan från oss till de politiska partiernas representanter i Kommunfullmäktige. Det skulle handla om näringslivsklimatet i kommunen.

12. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 5 december kl 18.30. Plats Mångfaldens Hus.

Antecknare

Kjell Nilsson

 

2011-10-03. Plats Vindhammar, Nykvarn

Närvarande Inger kumlin-Hurtig, Lennart Hansson, Kjell Lotten, Dan Nilsson, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm, och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Lars Kung, Fredrik Enberg, Jenny Blanck samt Aniella Persson. Övriga: Jon Nilsson, Mikael Jansson, Elin Augustsson, Maurice Varli, Maria Blomgren.

1. Ordf. hälsade välkommen spec. till Maria Blomgren som inbjudits till styrelsemötet.

2. Maria Blomgren arbetar som effektivitetskonsult inom Kompetensakademin. Informerade om olika kursutbudsom Kompetensakademin erbjuder företag. Medlemmar rek. att gå in på hemsidan www.kompetensakademin.se eller ta direkt kontakt med Maria på tel 070-368 32 15.

3. Kjell N rapporterade från senaste näringslivsrådet den 27/9. Vi efterlyser en analys från Sv. näringslivs kommunranking där Nykvarn har tappat, remissförfarande mm.

4. Energimässa. En energimässa skall hållas i lokal Ge Järnet den 29 oktober. Intresseanmälan till Hans-Olov Henriksson, kommunen.

5. Ekonomi: på kontona har föreningen 107.349:-

6. Remisser. Kommunen har missat skicka remiss för kv. Stöpplaren till oss. Det berör området mellan Norra Stationsvägen XL-Bygg och Nykvarns Bilverkstad. Kjell N och Lennart H svarar före den 10 oktober.

7. Centrum: Kommunen vill ha en samtalsgrupp från företagen i centrum. Representanter från företagareföreningen bör vara med. Öppettider diskuterades.

8. Nya medlemmar: Nykvarns Bilverkstad (fd Reines) och rest Greken hälsas välkomna till föreningen.

9. Medlemsresa. För få anmälda till hummerfiskeresan. Nytt försök: Julmarknadsresa till Jägareförbundets Öster Malma den 26 november. Inbjudan sänds ut med post.

10 Beslutade att föreningen är positiv till att medverka som sponsor till aktivitet i Turinge Kyrka och Peter Asplund. Ordf. återkommer med detaljer.

11. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 7 november kl 18.30 Plats: Lådbilslandet

Antecknare/

Kjell Nilsson

 

2011-09-12. Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Aniella Persson, Kjell Lotten, Dan Nilsson, Tanja Pynnönen-Nyholm, Lars Kung, Fredruk Enberg, Henrik Järnström och Kjell Nilsson från styrelsen Jenny Blanck hade anmält förhinder. Styrelsemötet besöktes av 11 medlemmar främst från företag i Centrum.

Centrumfrågan

1. Ordf. hälsade välkommen spec. våra inbjudna gäster Kommrådet Ann Johansson och vordf i NyBo Runar Andersson.

2. Ordf. Kjell Nilsson berättade om det engagemang som föreningen visat i Centrumfrågan allt från visionen som visades våren -09 till dags dato. Vi läser i tidningen att centrum skall förändras. Hur kommer parkering och butiker att påverkas då?

Ann: Kommunen svarar för själva trafiklösningen till och från järnvägen, NyBo svarar för själva centrum. Att lösa järnvägstrafikeringen med en gångtunnel är det billigaste alternativet. Trafikverket tar den största kostnaden. Ann visade en situationsplan hur det hela skulle bli.

Runar Andersson NyBo: NyBo,s krav är att en förändring av centrum inte skall skattefinansieras. Det tidigare avtalssamtalen med Veidekke krävde detta. I dag pågår samtal med en exploatör som skall överta hela projektet. Man talar om ytor för dagligvaruhandel om 2.000m2, handel 4.700m2, kontor om 3.200m2, 175 nya lägenheter samt ca 550 p-platser. Centrum avses dim för 17-18.000 invånare i kommunen.

En livlig disk. följde där särskilt hyresnivåer disk. De bef. företagens kommersiella lägen i det nya centrum och underhållsbehoven lyftes fram. Kommunen vill fortsättningsvis ha gemensamma träffar med företagen i centrum.

Övriga ärenden

3. Något möte med näringslivsrådet fanns ej att rapportera.

4. Föregående mötesanteckningar lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.

5. Ekonomi: Föreningen har 107.870:- på kontona.

6. Inga remisser har inkommit.

7. Beslutades att telefonlistan trycks av TM-produkter lika tidigare år. Det blir sammantaget billigast för föreningen.

8. Nya Medlemmar: SMART Hälsa och TiNAB, Termografi i Nykvarn AB hälsas välkomna till föreningen.

9. Medlemsresa. Björcks Resor har offererat en hummerfiskeresa till västkusten i slutet av oktober. Beslöts att brevledes sända ut intresseanmälan per post.

10. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 3 oktober kl 18.30. Plats Vindhammar.

Antecknare

Kjell Nilsson

 

2011.06.13. Plats El-Be Belysning

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Aniella Persson, Kjell Lotten, Dan Nilsson, Jenny Blanck, Lars Kung, Kjell Nilsson, Henrik Järnström. Anmält förhinder: Fredrik Enberg, Tanja Pynnönen Nyholm. Övriga: Torbjörn Lenngren, Maria Rehn Andersson.

1. Ordf. hälsade välkommen spec tack till Torbjörn El-Be Belysning till lokalen och till Maria från Lillhagaskolan.

2. Torbjörn informerade om El-Be Belysning AB:s verksamhet med dess tre anställda och huvudprodukter utomhusbelysning och motorvärmare. Torbjörn har ägt företaget sedan 1999.

3. Maria Rehn-Andersson från Lillhagaskolan har styrelsen bjudit in för att få information om MENTOR-skap. Att vara mentor är ett ideellt uppdrag att som vuxen vägleda en tonåring som vill ha en vuxen att tala med. Läs mer på www.mentor.se Ett intressant uppdrag som båda perter kan ha glädje av. Rekomenderas. Anmäl intresse på www.mentor.se alt ring Maria på Lillhagaskolan.

4. Föregående mötesanteckningar lästes igenom godkändes och lades till handlingarna.

5. Föreningen medverkade på Nykvarnsdagen den 6 juni. Tack Aneella Persson och Susanne Eldenberg SannRo för ert engagemang hela dagen.

6. Beslutades att ge bidrag till Frivilligcentralen med 1000 kr samt att föreningen skall ha kvar Turinge marknadsannonsen.

7. Ekonomi: På kontona har föreningen 116.638 kronor.

8. Inga remisser har vi fått att yttra oss om.

9. Henrik informerade om ett möte som företagen i centrum haft med kommunen den 19 maj. Många oklarheter men kommunen lät förstå att man förhandlar med två exploatörer. En undergång under järnvägen är planerad att stå klar dec. 2012. En livlig diskussion följde. Ordf. har inbkudit kommunalrådet Ann Johansson och en representant från NyBo till styrelsemötet den 12 september.

10. Aktivitetslistan för styrelsemedlemmar revideras vid septembermötet.

Antecknare /

Kjell Nilsson

 

2011.05.02. Plats Restaurang Greken

Närvarande Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Kjell Lotten, Lars Kung, Fredrik Enberg, Kjell Nilsson, Dan Nilsson, Jenny Blanck, Annelie Persson. Anmält förhinder Tanja Pynnönen Nyholm, Övriga Marianne och Ulf Jonsson.

1. Ordf. hälsade välkommen och tackade Restaurang Greken för att vi kunde vara där och för den subventionerade maten.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

3. Rapporter: Lillhagaskolan har sökt kontakt med föreningen. Kjell N träffar representanter för skolan den 3/5. Kommunen vill ha ett samarbete med föreningen vid deras möten med arbetsförmedlingen och dess arbetsmarknadsråd. Beslutades att Kjell N och Jenny B var för sig kan representera föreningen.

Strängnäs och Eskilstuna kommuner har ett logistiksamarbete. Något för Nykvarn? Vi tar upp frågan vid nästa näringslivsrådsmöte.
Sörmlandsleden söker sponsorer. www.sormlandsleden.se alt. ring kontakten Peter Svärd 0709-283868.

4. IT-Hemsidan. Beslutades att revidera och uppdatera vår hemsida. Arbetet utföres under hösten 2011. Lennart Hansson ansvarar. Max 10.000:- får det kosta.

5. Ekonomi. På kontona finns 116.138:- 123 företag har betalt årsavgiften.

6. Inga remisser.

7. Nya medlemmar: Leif Karlsson LB-Hus, Inger Pilebro Mellgren Vetgirot och Marianne Jonsson med Many Things hälsas alla välkomna till föreningen.

8. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 13 juni kl 18.30 hos EL-Be Belysning AB, Nedre Bruket.

Vi har inbjudit Maria från skolan att berätta om Mentor-skap.

Antecknare

Kjell Nilsson

 

2011.04.04. Plats Vindhammar

Närvarande Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Jenny Blanck, Aniella Persson, Kjell Nilsson, Henrik Jernström. Anmält förhinder: Lars Kung, Fredrik Enberg, Kjell Lotten, Tanja Pynnönen-Nyholm.

1. Ordf. hälsade välkommen och välkomnade spec. de nya ledamöterna Jenny och Aniella. De berättade om sina verksamheter.

2. Föregående mötesanteckningar lästes noggrant igenom och kommenterades spec. för de nya ledamöterna. Anteckningarna lades sedan till handlingarna.

3. Uppmärksammades på att vi skall ta fram en ny telefonlista från och med 2012.

4. Ekonomi: Vi har totalt 110.726:- på kontona. Inger meddelade att 36 företag ännu ej betalt årsavgiften.

5. Inga remisser till föreningen.

6. Centrum. Vattenskador i lokaler. Svårt få besked från NyBo / kommunen vem som ansvarar. Vi tar upp frågan på nästa näringslivsrådsmöte.

7. Medlemsvård etc. Vid nästa styrelsemöte som blir ett "brainstormningsmöte" diskuteras bl.a  den dåliga medlemsanslutningen vid evenemang, resursfördelning, budget mm.

8. Vid näringslivsrådets möte den 5 april tar vi upp

- ny underfart under järnvägen, hur påverkas handeln?

- Svensk Näringslivs kommunranking vad gör kommunen?

- gång och cykelplanen hur ligger planeringen till?

- parkeringsplats för samåkning

- lastbilsparkering vid infotavlan

- Nykvarn Södertälje är rankat som en av de bästa logistikplatserna i Sverige. Har kommunen några info-planer?

- Upphandlingsfrågan tidplan

9. Nästa intressanta styrelsemöte: Måndagen den 2 maj kl. 18.30. Plats Greken Turinge.

Höll i pennan / Kjell Nilsson

 

2011.02.07. Plats Café Nyfiket, Nykvarns Centrum.

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Kjell Lotten, Lars Kung, Fredrik Enberg, Kjell Nilsson, Tanja Pynnonen Nyholm, Henrik Järnström. Anmält förhinder: Dan Nilsson, Katarina Ingemansson, Bo Olofsson. Övriga: Inger Larsson och Kenneth Uttman, Café Nyfiket och Annelie Persson.

1. Ordf. hälsade välkommen till årets första styrelsemöte samt tackade Café Nyfiket för att vi kunde ha vårt styrelsemöte där.

2. Inger och Kenneth som nya ägare till Nyfiket berättade om sina planer för utveckling av caféverksamheten och renovering av lokalerna. Lycka till.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Kommunens bageriverksamhet kom upp igen. Beslutades att föreningens representanter i näringslivsrådet där begär att få del av kommunens regelverk som berör bageriverksamheten.

5. Upphandlingar. Lennart Hansson informerade näringslivsrådet den 14 dec. om sin utredning hur kommunen kunde sköta sina upphandlingar. Underlag med referenspersoner från andra

kommuner överlämnades då till kommunledningen. Kommunen har tydligen ett avtal med Telge Inköp AB i upphandlingsfrågor. Beslutades att vid nästa näringslivsmöte ta upp frågan igen.

6. Ekonomi: Föreningen har totalt 72.374:- på kontona.

7. Centrumfrågan. Vad händer? Vi tar upp frågan på nästa näringslivsråd den 22 febr.

8. Nya medlemmar: Vi hälsar JP Brand och Säkerhet Johan Peterson och Blancks Rådgivning Jenny Blanck välkomna till föreningen.

9. Nästa styrelsemöte Tisdagen den 1 mars kl 18.30 hemma hos Inger Kumlin Hurtig, Sörbyvägen 7.

Antecknare

Kjell Nilsson

 

2010.12.06. Plats Nina Martin sjukgymnast, Färgvägen 5

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Kjell Lotten, Kjell Nilsson, Tanja Pynnönen Nyholm, Anmält förhinder: Bo Olofsson, Fredrik Enberg, Lars Kung, Henrik Järnström, Katarina Ingemansson.

1. Ordf. Kjell Nilsson häsade välkommen och tackade Nina för att vi kunde ha årets sista styr.möte hos henne.

2. Nina Martin berättade om sin verksamhet. Hon har varit verksam sedan 1975. Till Färgvägen flytade hon för ett par år sedan nu i mycket verksamhetsbaserade lokaler. Nina arbetar både förebyggande och för att öka rörligheten hos patienten. Hon är mycket anlitad.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Securitas Sverige AB har informerat föreningen om att de skrivit avtal med kommunen och Nybo. Man har således en bevakningbil numera i Nykvarn. Kontakta Kim. Andersson@securitas.se alt telefon: +46104701826.

5. Ekonomi: Vi har totalt 79.411:- på kontona.

6. Betr. Va-taxan. Föreningen har ett nytt förslag till va-taxa för yttrande. Remissen är daterad den 25/11 och svar skall inkomma senast den 3/12. Ordf. har svarat i brev den 29/11 att svar från föreningen kan påräknas först efter detta styr.möte. Efter en livlig diskussion beslöts att att föreningen skall svara enligt bilaga.

7. Upphandling. Styrelsen bad Lennart Hansson ta fram underlag till kommunen om hur upphandling kan utformas. Detta kommer vi att informera om vid näringslivsmötet den 14 december 2010.

8. Remisser: Vi har fått Ströplaren för yttrande. Bostadsändamål intill befintliga industrier MT,s bygg och bilverkstad är berörda. Vårt svar kommer att innehålla att några restriktioner inte kommer att accepteras på den befintliga verksanheten.

9. Centrum: Det blir inget avtal med Veidekke. Den information som kommunen hade 2010.06.02. med handlarna i Centrum gäller således inte längre. Vi bevakar frågan i näringslivsrådet.

10. 26 anmälda till julbordsresan den 11 december.

11. Nästa styrelsemöte Måndag den 7 februari 2011 kl 18.30. Plats meddelas senare.

God Jul och Gott Nytt 2011

Var inte 2010 ett mellanår? Det var bättre än år 2009 men kommer att bli sämre än 2011.

Höll i pennan / Kjell Nilsson

Bilaga

NYKVARNS FÖRETAGAREFÖRENING

Nykvarn 2010.12.07.

Nykvarns kommun

155 80 Nykvarn

Yttrande angående nya brukaravgifter i Va-taxan.

Föreningen har haft några dagar på sig att yttra sig om WSP-s rapport avseende revidering av va-taxan.

Vid gårdagens styrelsemöte beslöts att föreningen skulle avge följande yttrande.

Nykvarns Företagareförening anser att rapporten inte nått ända fram eftersom utredningsmaterialet inte kunnat redovisa kostnadskillnaderna mellan de olika bebyggelsetyperna.

Vi kan dock konstatera att förslaget kan enskilt anpassas till en för abonneneten anpassad rättvis grund (punkt 9). Det gäller möjlighet till jämkning av antalet bostadsenhetsavgifter eller tomtyteenhetsavgifter  där antalet enheter inte i rättvisande grad speglar va-nyttan. Innan kommunens va-nämd beslutar i sådant jämkningsärende förutsätter vi att den enskilde abonnenten får ta del av avgiftförslaget innan beslut fattas.

Förslaget innebär också att vid nyetableringar till kommunen undersöka företagets bostads- och tomtyteenheter så att det överensstämmer med företagets va-nytta. Detta kan utnyttjas positivt från kommunens sida vad gäller etableringar.

Nykvarns Företagareförening

Kjell Nilsson ordf.     Dan Nilsson  ledamot

 

 

2010.11.01. Plats Invectus AB

Närvarande: Inger kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Bo Olofsson, Kjell Lotten, Henrik Järnström, Kjell Nilsson.

Anmält förhinder: Fredrik Enberg, Tanja Pynnönen-Nyholm, Katarina Ingemarsson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen och tack till Ilpo Portilla Invectus att vi kunde ha möte i hans lokaler.

2. Ilpo informerade om företagets olika ställdonsprodukter som man exporterar till alla värlsdelar - imponerande. Högteknologiska produkter där man också har skyddande patent. Rundvandring i Baggiums och Katjas lokaler hanns också med.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlinagrna.

4. Inför kommande näringslivsråd beslöts att återigen ta upp tillgänglighet av kommunens upphandlingar, Centrums tidsplan och brödförsäljningen från kommunens bageri.

5. Ekonomi: vi har totalt 83.136:- på kontona.

6. Remisser: Lars och Kjell N svarar på remiss om ändring av väg 509 Centrumvägen - Södertäljevägen.

7. Turinge marknad: Tack till Inger, Lennart,  Bo och Kjell N för medverkan.

8. Vi har fått tackbrev från Frivilligcentralen för vår gåva.

9. Julbordsresa lördag den 11 december. Då kryssar vi med M/S Saga Lejon i Stockholms skärgård. Hoppas ni anmält er.

10. Nästa styrelsemöte har vi hos Nina Marin. Hon är sjukgymnast och har sin verksamhet Färgvägen 5 intill Alcro. Tid som vanligt kl. 18.30.

Pennhållare Kjell Nilsson

 

2010.10.04. Plats Stallet, Taxinge Slott.

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Bo Olofsson, Tanja Pynnönen-Nyholm, Henrik Järnström, Kjell Nilsson.

Anmält förhinder: Kjell Lotten och Fredrik Enberg.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen och tackade Per Fimmerstad att vi kunde ha styreslsemöte på Stallet.

2. Per Fimmerstad informerade om Taxinges olika verksamheter som drivs inom familjen. En omfattande verksamhet där Stallet är nytt sedan något år. En lysande konferensanläggning.

3. Ägarna till YourSpace AB hade inbjudits för att berätta om sin verksamhet. De bygger 400 kvm på Mörby. Lokaler att hyra från 21 kvm och uppåt. Mer info på www.yorspace.se. Öycka till!

4. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och godkändes.

5. Rapporter: Va- taxan utreds fortfarande av kommunen anlitade konsulter. Kommunens bristande resurser för detaljplanearbeten tog vi upp vid näringslivsrådets möte den 7 september. Kommunen avser anställa två handläggare också för at beta av 13 prioriterade planuppdrag. "Björnbergs" ärende har lyfts fram som prio plan.

6. Ekonomi: Vi har totalt 84.166:- på kontona.

7. IT-Hemsida rullar på.

8. Inga remisser.

9, Centrum: Frågan diskuterades livligt. Att kommunledningen sagt att det nya centrum skall stå klart den 30/9 2013 måste vara ett rent önsketänkande. Ombyggnadskostnaden för gamla konsumlokalen låter då minst sagt märklig. Vi tar upp centrumfrågan vid nästa näringslivsråd.

10. Ny medlem YourSpace AB hälsades välkommen till föreningen.

11. Diskuterades hur föreningen kan medverka vid företagens kontakt med Campus Telge ex.vis i företagens utvecklingsarbete.

12. Skyltbolaget i Nykvarn har kontaktats för recond av infoskylten vid motorvägen.

13. OBS Föreningens inbjudan till julbordsresa utsänds snarast.

14. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 1 november kl 18.30. Plats: INVECTUS Nedre Bruksgatan 2.

Höll i pennan gjorde

Kjell Nilsson

2010.09.03. Plats Taxinge Krog

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Fredrik Enberg, Katarina Ingemansson, Kjell Lotten, Bo Olofsson, Lennart Hansson, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm, Anders Hurtig, Dan Nilsson och Kjell Nilsson.

1, Ordf. Kjell N hälsade välkommen till styrelsemötet som är lagt som ett arbetsmöte, Taxinge Krog. På ordf. initiativ utnyttjas härmed arvode till styrelsen som beslutats på årsmöte.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och godkändes.

3. Rapporter: Olika ärenden diskuterades som vi skall lyfta fram till näringslivsrådets möte den 7/9. VA-frågan tar kommunen upp - vi kallar berörda medlemmar som varit med tidigare i disk med kommunen. Hur detaljplanearbetena handläggs diskuterades "Björnbergs" ärende. Vi tar upp frågan. Info nästa möte.

4. Ekonomi: Vi har totalt 88.789:- på kontona.

5. Ny medlem: Fotograf Anders Svensson hälsades välkommen till föreningen.

6. Turinge Marknad den 10 oktober föreningen är representerad.

7. Riksföreningen Hem och Skola har ett projekt mot mobbing som företagare ges möjlighet att sponsra. Föreningen svarar nej. Vi vill synas lokalt. Ordf. har lämnat besked till HoS.

8. Vid styrelsemöte i maj utsågs Lars Kung, Dan Nilsson och Sune Lindman att planera och genomföra en höstresa. Styrelsen motser förslag.

9. ICA Go o Gla inbjuder föreningens medlemmar till ishockeymatchen SSK-HV71 tors den 14 oktober. Först till kvarn gäller anmälan till anders( )supermarket.nu Tack Anders.

10. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 4 oktober kl 18.30 Plats Stallet, Taxinge Slott.

I vanlig ordning - Alla företagareföreningens medlemmar är välkomna

Höll i pennan gjorde

Kjell Nilsson

 

2010.06.14. Plats Nordic Pack AB, Mörby Industriområde.

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Kjell Lotten, Lennart Hansson, Bo Olofsson, Fredrik Enberg, Henrik Järnström och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson, Katarina Ingemarsson och Tanja Pynnönen-Nyholm.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen och tackade Bo Andersson vd Nordic Pack AB att vi kunde ha styrelsemöte hos dom.

2. Bo Andersson informerade om sin omfattande verksamhet som de nu bedriver i sina ljusa fina lokaler i Mörby Industriområde.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna med den ändringen att Hans Hurtig aldrig har hetat Hans utan Anders.

4. Rapporter: VA-taxan inget nytt, kommunen har frågorna. Kjell N och Lars K informerade från näringslivsrådets möte den 1 juni. Protokoll finns på kommunens hemsida. Föreningen var representerat på Nykvarnsdagen på Folkets Park. Möte med statssekreterare Jöran Hägglund var bra men med pinsamt lågt intresse endast tre medlemmar kom till Vidbynäs. Mötet med Sv näringslivs ekonom Stefan Fölster lika lågt intresse. Familjegolfen på Vidbynäs var bättre. Tack Ica för godispåsarna som det bjöds på. Tack Vidbynäs för initiativet. Ordföranden ställde frågan till styrelsen om ambitionsnivån är ställd för högt vad gäller aktiviteter när intresset hos medlemmarna är svagt. Inbjudningar har ändå skickats ut per brev.

5. Ekonomi: Vi har 95.570:- på kontona.

6. Centrum: Henrik redogjorde om mötet den 2 juni man haft med kommunledningen. Anteckningar separat nedan.

7. Turinge Marknad; Styrelsen tycker att föreningen skall vara med den 10 oktober då marknaden äger rum.

8. Övrigt: Kjell N har som ordf. i föreningen fått ett brev från en missnöjd nykvarnsbo som drabbats av dåligt entreprenörskap från ett par företag av våra medlemmar. Brevet lästes igenom och det diskuterades sedan. Självklart skall man som företagare stå för vad som sagts och följa upp. Detta oavsett om man är medlem hos oss eller inte. Kjell N kontaktar brevskrivaren.

9. Nästa styrelsemöte: fredag den 3 september kl 18.30

Plats: Taxinge Krog. Obs tid och plats.

Höll i pannan gjorde Kjell N

Bilaga enligt ovan under punkt 6.

Anteckningar från mötet mellan Centrumföreningen och kommunen 2010.06.02.

Närvarande Ann Johansson, Sune Eriksson, Johan Tynnerström, Jober, Nykvarnsmäklarna, Jackpot, Nyfiket, Salong Caroline, ICA, Swedbank, repr. från byggföretaget Veidekke.

Ann och Sune hälsade oss välkomna och gav oss information om att Centrumvisionen att bygga om och förnya centrum fortskrider under kommunens ansvar. Man har träffat olika byggpartners och har nu närmat sig ett avtal med nyggföretaget Veidekke. Avtalet klubbas på nästa kommunstyrelsemöte i augusti 2010. Centrumvisionen startade april 2008 med Nybo som ansvarig part. De färdigställde sitt förslag april 2009 och överlämnade det till kommunen. Kommunen har i samspråk med kommuninvånarna jobbat vidare på visionen som blev klar nov 2009. Vi är nu 30 aktörer i Nykvarns Centrum som skall vara delaktiga i projektet Centrumvisionen. Vi fick på mötet se ett utkast på tidsplanen där det nya Centrum ska stå klart 30/9 2013. Under 2010 arbetas med projektering, konkretisering av Vision Nykvarn vad Centrum ska innehålla samt gör ett skissunderlag till kommunstyrelsen. Under 2011 ansöks om bygglov, exploaterar, samt arbetar med fastighetsbildning och infrastruktur. Under 2012 går arbetet vidare med försäljning samt uthyrning. Klart hösten 2013 enligt tidigare tagen detaljplan. Under tiden drivs även sidoprojektet med stationsområdet samt Stålbruket. Enligt kommunstyrelsen i augusti kommer vi att få en mer detaljerad tidsplan. Vi kommer alla att bli aktivt engagerade i utformningen och vi är tacksamma om ni förmedlar er med oss i referensgruppen av Centrumföreningen (Henrik på Ica, Tanja på Jober samt Katarina på Swedbank). Allt måste lösas praktiskt under byggtiden så att butiker och parkering fungerar.

Vid pennan:

Katarina Ingemarsson

Swedbank

 

 

2010.05.03. Plats Trucker AB Mörby Industriområde.

Närvarande Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Kjell Lotten, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Katarina Ingemarsson, Kjell Nilsson, C-G Öhlin, Anders Hurtig, Björn Stackelius. Anmält förhinder: Bo Olofsson, Fredrik Enberg, Tanja Pynnönen-Byholm och Henrik Järnström.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen och tackade Björn att vi kunde ha styrelsemötet hos Trucker.

2. Björn Stackelius, Trucker AB, visade runt i sina nya och väldesignade lokaler samt informerade om Truckers verksamhet.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Information om VA-taxan; Tidigare på dagen hade föreningen genom Lars Kung, Dan Nilsson, Björn Stackelius, Bo Andersson och Kjell Nilsson haft ett möte med kommunledningen. Vi framförde återigen det bristfälliga utredningsmaterialet och den kraftiga, upp till 103 procentlig höjning, som slår mot industrifastigheter. Beräkningssättet för tariffenheterna för tomtyta och bruttoarea slår snett. Vi har i våra tidigare yttrande påtalat detta. Nu skall kommunen se över taxan utifrån en högre rörlig taxa.

5. Företagsinfotavlan vid avfarten från E-20: Kjell Nilsson kontaktar Skyltbolaget i Nykvarn för offert och förslag på uppdatering.

6. Sponsering: Beslutades att ge 1,000:- till Nykvarnsdagen den 6/6. 1,000:- till Äldredagen Frivilligcentralen och 1,000:- till Morsor och Farsor på stan.

7. Ekonomi: Vi har 95,976:- på kontona.

8. Centrum: NyBo arbetar med ny hemsida för Nykvarns Centrum.

9. Medlemmar: Vi har i dag 135 betalande medlemsföretag. Bravo.

10. Medlemsmöten: 19 maj kommer statssekreterare Jöran Hägglund från Näringsdepartementet till Nykvarn. Möteslokal är bokad på Vidbynäs Golf Club onsdagen den 19 maj klockan 18.30.

Den 7 juni kommer Svensk Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster till Taxinge Slott. Inbjudan kommer. Den 13 juni har Vidbynäs Golf öppet Hus. Inger sänder ut info.

11. Utsågs Lars Kung, Dan Nilsson och Sune Lindman att planera en höstresa. Kul.

12. Nästa styrelsemöte, obserbera datum, måndagen den 14 juni kl. 18.30. Plats: Nordic Pac, Mörby Industriområde. Alla medlemmar välkomna.

Höll i pennan gjorde

Kjell Nilsson

 

2010.04.12. Plats: Vidbynäs Golfklubb.

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Kjell Lotten, Lennart Hansson, Dan Nilsson, Kjell Nilsson, Fredrik Enberg, Tanja Pynnönen-Nyholm, Henrik Järnström och Keith Karlsson.

Anmält förhinder: Bo Olofsson

1,  Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen och till Vidbynäs.

2.  Fredrik Enberg hälsades välkommen i styrelsen. Fredrik driver Bevkmans Gjuteri.

3. Keith Karlsson informerade om golfen mm. En golfaktivitet med företagareföreningen under våren bestämdes. Inger gemensamt med Vidbynäs skickar ut en inbjudan som en familjeaktivitet.

4. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

5. Kjell Nilsson har tagit fram förslag till föreningens remiss ang. Vision 2025 till kommunen. Godkändes med tillägg om förtydligande om spårtrafiken. Beslutades om att föreningen skall vara med med ett infobord vid nationaldagsfirandet i Folkets park. kl 10-15 den 6/6. Beslutade att ånyo ta upp frågan om upphandling och skyltning på näringslivsrådet.

6. Sponsering. Beslutades att stödja Denise Makota Ström, Brottarklubben, med 1,000 kr.

7. Ekonomi: Föreningen har 97,018 kr på kontona.

8. IT: Lennart informerade om www.nykvarn.com och www.nykvarnsmassan.se

Kontakta Lennart för ditt företags eventuella medverkan.

9. Centrum: Vi tar upp frågan om hur föreningens synpunkter har behandlats i centrumfrågan. Detta gör vi vid näringslivsrådet.

10. Nya medlemmar: Anette Hagman Friskvård, RSLN Stefan Lindrot, Teknik och Media i Nykvarn samt Anielas Hudvård hälsas välkomna till föreningen.

11. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 3 maj kl 18.30 Plats: TRUCKER, Mörby Industriområde.

Höll i pennan gjorde Kjell N

 

ÅRSMÖTE

Protokoll från Nykvarns Företagareförenings årsmöte den 30 mars 2010

1.  Mötet öppnades av Kjell Nilsson som hälsade välkomna.

2.  Till mötets orförande valdes C-G Öhlin.

3.  Till mötets sekreterare valdes Inger Kumlin Hurtig.

4.  Till justeringsmän valdes Björn Strömbom och Ulf Jonsson.

5.  Årsmötets utlysning godkändes.

6. Dagordningen godkändes.

7. Kjell Nilsson redogjorde för verksamhetsberättelsen och Inger Kumlin Hurtig redogjorde för     balans och resultaträkningen.

8.  Revisionsberättelsen föredrogs av Kjell Nilsson.

9.  Mötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Inger Kumlin Hurtig och Lennart Hansson omvaldes till ledamot på 2 år. Bo Olofsson och Kjell Lotten omvaldes till suppleant på 1 år och Fredrik Enberg blev nyvald som suppleant på 1 år. Adjungerad omvaldes Sune Lindman på 1 år.

11. Till ordinarie revisor omvaldes Torsten Björnberg på 1 år och nyval av Micke Stakelius som revisorsuppleant på 1 år.

12. Valberedningen omvaldes: Jörgen Strömbom (sammankallande), Ilpo Portila och Gunnar Andersson på 1 år.

13. Medlemsavgiften för 2010 beslutades att fortsatt vara 400 kr/år.

14. Kostnadsersättning till styrelsen beslutade fortsatt vara 4.000 kr/år.

15. Inga motioner eller förslag hade inkommit.

16. Övriga frågor: Inga.

17. C-G Öhlin avslutade mötet.

2010.03.01. Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Dan Nilsson, Kjell Lotten, Henrik Järnström, Kjell Nilsson, Anders Hurtig. Anmält förhinder: Tanja Pynnönen-Nyholm. Lennart Hansson, Bo Olofsson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

3. Sammanträdet med näringslivsrådet den 16/2 informerades. Protokoll finns på kommunens hemsida. Betr. va-taxan se under remisser.

4. Ekonomi. Vi har 63.174:- på kontona. Föreningen kommer att sponsra Äldredagen och Morsor o Farsor på stan med 1.000:- var. Kjeöö N kollar med kommunens Påledal om ev utmärkelse.

5. Remisser: Föreningen har fått tillbaka va-taxan för yttrande. Kommunen har kompletterat med en jämförelse med Trosa kommun. Den 8/3 träffas kjell N, Lars K, Kjell L, Stackelius och Bo Andersson hos Lådbilslandet för hur föreningen skall ställa sig till taxan.

6. Henrik informerade om vad som är på gång i fd Konsum-Tempo lokalen. Ombyggnad för friskvård ca 180 kvm, blommor ca 90 kvm korvkiosk och skyltprogram. Nybo har avtal med Securitas. Bra om fler företag tecknar avtal om bevakning inte bara i centrum. Detta skulle innebära att tillgång till bevakningsbil kan ske snabbare. Intresserade företag kontakta Securitas.

7. Nya medlemmar: Nykvarns El & Styrteknik. och Nina Terapera mm hälsas välkomna till föreningen.

8. I samband med Rotarys utmärkelse Årets Företagare i Nykvarn som är Tomas Björck uppvaktade även föreningen.

9. Informationsmötet vi hade tillsammans med kommunen på Herrgården den 24 februari var lyckat, Ca 30 medlemmar ställde frågor om allt från förköpsärenden till planering och taxor.

10. Glöm inte Årsmötet den 30 mars kl 19.00 Mångfaldens Hus.

11. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 12 april kl 18.30 hos Vidbynäs Golf. Alla medlemmar välkomna.

Höll i pennan gjorde Kjell N

 

2010.02.01. Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Lars Kung, Dan Nilsson, Kjell Lotten, Lennart Hansson, Henrik Järnström, Tanja Pynnönen-Nyholm och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Bo Olofsson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsar välkommen.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

3. Rapporter: Informerades om kommunens kurs om bemötande mm där föreningen representerades av Kjell Nilsson.

3a. Ett tack till från Guje och hennes familj är framfört till föreningen.

4. Ekonomi: 54.774:- finns på kontona. Ingers framlagda budget för 2010 godtogs.

5. Remisser: Föreningen har yttrat sig över planprogram för kv Ströplaren och förslag till riktlinjer för gatunamn. Yttrandet är daterade 21/12 2009 resp 28/1 2010.

6. Centrum: Ett hudvårdsföretag etablerar i LT,s gamla lokal. Ombyggnad av Konsumbutiken pågår. Lokal för blommor och presenter samt en korvkiosk är på gång.

7. Nya medlemmar: Jon Nilsson Konsult och kiriprakter Marcus Östberg hälsas välkomna till föreningen.

8. Tillsammans med kommunen anordnar vi ett medlemsmöte på Herrgården i Nykvarn onsdagen den 24 februari klockan 19.00-21.00. Välkommen. Kallelse utsänds per brev under vecka 5.

9. Årsmöte Tisdag den 30 mars klockan 19.00. Plats: Mångfaldens Hus. Handlingar tas fram till nästa styrelsemöte.

10. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 1 mars klockan 18.30. Plats: Lådbilslandet.

11. Mötet avslutades.

Höll i pennan gjorde Kjell N.

 

Yttrande 2009-12-21

Yttrande gällande planprogram för fastigheten Ströpplaren 1 och 4 inom Nykvarn. Dnr KS/2006/67

Nykvarns Företagareförening har genom medlemmar i dag fått kännedom om rubr. planärende.

Först vill vi framhålla att vi är positiva till att bostäder med centrala lägen i Nykvarn skapas.

Men, gällande detalplan för området anger industriändamål. Befintliga verksamheter inom området har tillkommit i laga ordning. Verksamheterna har också möjlighet att, inom gällande kategoribeteckning - industriändamål, utvecklas inom ramen för gällande plan. De nödvändiga skyddsavstånden, mellan bostäder och industri, måste skapas inom den tillkommande bebyggelsen. Att i kommande plan ange restriktioner för befintlig industriverksamheter kan vi inte acceptera. Samråd med innehållet i detta yttrande har varit med Handelskammaren i Södertälje-Nykvarn.

Nykvarns Företagareförening

Kjell Nilsson

Ordförande

Lars Kung

Ledamot

 

2009.12.07. Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin-Hurtig, Lars Kung, Dan Nilsson, Kjell Lotten, Lennart Hansson, Henrik Järnström och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Tanja Pynnönen-Nyholm och Bo Olofsson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen.

2. Styrelsen hade bjudit in representanter från Basta för att informera om dess verksamhet. Lars Wedin ansvarig för ekonomi och Mikael Sternrot ansvarig för produktion informerade. Basta är en ideell förening som bedriver näringsverksamhet har 35 anställda. Man tar hand om personer med i många fall flera års misbruk av alkohol eller droger. Kommunen betalar för max ett års rehabilitering. Allt ät frivilligt. Den enskilde slussas så fort som möjligt in till de olika resultatenheterna. Man säger sig inte konkurrera om priset utan grundtanken är att konkurrera med kvaliten. Därefter följde en bra diskussion - synd bara att inte fler medlemmar var med.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Lars K och Kjell N informerade från näringslivetsrådets möte den 9 november. Protokoll finns på kommunens hemsida.

5. Ekonomi: 57.335:- finns på kontona. Telefonlistan är tryckt.

6. IT-Hemsidan: Lennart arbetar med hemsida och nyhetsbrev. Kontrollera i medlemsregistret att din e-post adress är rätt och meddela oss om du inte nås av föreningens information via e-post.

7. Remisser: Vi har den 23 /11 svarat på remiss om renhållningstaxa, serveringstillstånd och taxor enl miljöbalken och livsmedelslagen. Vår allvarligaste synpunkt är att taxeförslaget inte är prestationsbundet vad gäller miljöavgiften. Man kan sända en faktura på tillsyn utan att ha utfört tillsynen??

8. Ny medlem: Flexibla Elinstallationer hälsas välkommen till föreningen.

9. Centrum: Ombyggnadsarbeten pågår i gamla Konsumlokalen. Tre lokaler om c:a 90 m2 vardera avses ställas i ordning. Förhandlingar pågår enl. uppgift med en present-blomaffär.

10. Som ersättare för Peter Andersson Swedbank är Katarina Ingemarsson utsedd.

11. ALLA STYRELSEMÖTEN ÄR ÖPPNA FÖR MEDLEMMAR.

12. Nästa styrelsemöte: Måndagen den 1 februari 2010 kl. 18.30. Plats: Lådbilslandet

13. God Jul och ett Gott verksamhetsår önskas.

Höll i pennan gjorde Kjell N

 

2009.10.12. Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger-Kumlin Hurtig. Lars Kung, Lennart Hansson, Kjell Lotten, Tanja Pynnönen-Nyholm och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Dan Nilsson, Bo Olofsson, Peter Andersson och Henrik Järnström.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsar välkommen.

2. Philip Mohlin har anmält till valberedningen att han pga tidsbrist inte kan kvarstå i styrelsen Nyval till årsmötet.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Rapporter: Kjell Nilsson och Lars Kung träffade Ingela Evegård och Conny Olsson från kommunen ang. planerat bageri. Mötet skedde den 21 oktober. Bakgrunden är att kommunenhar laglig skyldighet att det ska finnas en daglig verksamhet för personer som är funktionsnedsatta och det skall finnas på annan plats än boendet. Inom hela kommunenberör detta ca 14-15 personer. En verksamhet som bageri skulle det beröra 4-5 personer. Kommunen köper i dag denna verksamhet för ca 2 miljoner kronor inkl. reskostnader per år. Kommunen bedyrar att det inte är frågan om någon kommersiell verksamhet det är frågan om. Föreningen är tveksam - vi får väl se.

5. Ekonomi: 75.510:- finns på kontona.

6. IT-Hemsida: Lennart H uppdaterar kontinuerligt.

7. Telefonlistan beräknas tryckas i november 2009. Den kommer att vara aktuell åren 2010-2011

8. Resultat av medlemsenkäten är att vi skall fokusera på Centrum, upphandlingar, informationsträffar och aktuell hemsida.

9. Ordf. söker inbjuda Basta till nästa styrelsemöte.

10. ALLA STYRELSEMÖTEN ÄR ÖPPNA FÖR MEDLEMMAR.

11. Nästa styrelsemöte: Mändagen den 7 december kl.18.30 Plats: Lådbilslandet.

Höll i pennan gjorde Kjell N

 

2009.10.12.  Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Dan Nilsson, Lars Kung, Bo Olovsson, Henrik Järnström, Lennart Hansson, Kjell Lotten, och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Philip Molin, Tanja Pynnönen-Nyholm och Peter Andersson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsar välkommen.

2. Birgitta Blanck från NyföretagarCentrum i Strängnäs var inbjuden. Nätverk är viktiga, i Strängnäs startades i år ca 200 företag. För nystart av företag finns pengar att söka hos Länsstyrelsen, Tillväxtverket, fd Nutek. Leader Inlandet: Ungdommar upp till 20 år kan enkelt söka bidrag om 20.000:- för sitt projekt. En förstudie för oss betr. Ge Järnet skall kunna sökas. Birgitta skulle kunna hjälpa oss med en sådan ansökan. Vårt närmaste FöretagarCentrum finns i Södertälje. Tack Birgitta för din info.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Kjell och Lars informerade om näringslivsrådets extra möte den 7 oktober. Kommunen hade då bjudit in näringslivschefen och vice ordf. hos Företagarna i Trosa kommun. Detta föranlett av Trosas kommuns höga ranking vad gäller näringslivsklimat. Repr. från Trosa redovisade sitt arbetssätt. En sk "Smörjgrupp" finns i Trosa där förvaltningscheferna är representerade. Nykvarns kommun följer upp tipsen från Trosa.

5. Ekonomi: 75.926:- finns på kontona.

6. IT Hemsidan: Ny hemsida är på gång.likaså Nyhetsbreven. Lennart behöver IT-teknikhjälp för en kostnad av 1.000:- OK.

7. Tack Inger, Lennart och Bo för medverkan vid Turinge Marknad. Vi hade ett bord med info om föreningen.

8. Nya medlemmar: SOBREMA, Hansen & Co Hud och Kroppsvård. P Lindens Måleri och Sannro Syalteljé hälsas välkomna.

9. Aktivitetslistan kompletteras med Centrum. Resultat av medlemsenkäten dras vid nästa styrelsemöte.

10. Adresskartan vid motorvägen saknar vägadresser till gårdar.

11. Ordf. tar kontakt med kommunen ang. planerat bageri.

12. Ordf. söker bjuda in Basta till nästa styrelsemöte.

13. ALLA SYRELSEMÖTEN ÄR ÖPPNA FÖR MEDLEMMAR.

14. Nästa styrelsemöte:

Måndagen den 2 november kl. 18.30.

Plats Lådbilslandet

Höll i pennan gjorde Kjell N

Tack Lars för kaffet och Inger för god kaka.

 

2009.09.07. - Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Dan Nilsson, Lars Kung, Bo Olovsson, Tanja Pynnönen-Nyholm, Henrik Järnström, Lennart Hansson och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Philip Mohlin, Kjell Lotten och Peter Andersson.

1. Ordf Kjell Nilsson hälsade välkomna.

2. Kent Johansson kommunens säkerhetssamordnare tillsammans med Patrik Pettersson och Jan Bornhäll från Securitas hälsades välkomna. Information finns under sökord: Områdesbevakning.

3. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

4. Kjell och Lars informerade om näringslivsrådets möte tidigare på dagen. Kommunens ekonomi, remiss om transportinfrastruktur, möten med företag, uppsägning av kommunens avtal med med Företagarna ang. pryoplatser, centruminfo av NyBos Johan Tynnerström som viktigaste frågor. Under övrigt avrådde vi bestämt att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt betr. Järnverksbygget.

5. Ekonomi: 77.470:- finns på kontona. Diskuterades hur vi skall disponera detta. Hänvisades till budgeten där vi bland annat har telefonlistan, att klara av före årsskiftet.

6. IT-Hemsidan: Beslutades att nyhetsbrev skall kunna sändas ut till medlemmarna genom mail. Kostnad ca. 3.000:- per år. Hemsidan revideras också löpande av Lennart.

7. Nästa styrelsmöte skall vi fokusera på medlemsenkäten och aktivitetslistan.

8. Vi skall vara med på Turinge marknad den 11 oktober. Dana tar fram visitkort och anmälningsblankett till presumtiva medlemmar.

9. Hög tid att anmäla sig till "Hjalmarresan" den 31 oktober.

10. Jobbmässa den 22 oktober. Information om Jobbmässan här.

11. Betr. Nykvarns Centrum-visionen. Den av kommunen framtagna visionen diskuterades. Ordf. läste upp föreningens förslag till yttrande. Beslutades att förslaget inlämnas som föreningens yttrande.

12. Nästa styrelsemöte: OBS Måndag den 12 oktober klockan 18.30. Plats Lådbilslandet.

Höll i pennan gjorde Kjell Nilsson

2009.08.17. - Plats: Lådbilslandet

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Dan Nilsson, Lars Kung, Tanja Pynnonen-Nyholm, Kjell Lotten och Kjell Nilsson. Anmält förhinder: Lennart Hansson, Bo Olofsson, Philip Mohlin, Henrik Järnström och Peter Andersson.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen. Extramötet var främst anlett av remissen av va-taxan och höstresan.

2. Betr. va-taxan. Vi har i brev till kommunen begärt att även den senare revideringen av taxan skall omarbetas. Tillsammans med Handelskammaren och Företagarna har vi inlämnat skrivelsen till kommunen.Kjell N. redogjorde för bakgrunden till synpunkterna i skrivelsen. Kopia delades ut till ledamöterna.

3. Höstresa. Resa till Vildmarkshotellet visade sig inte vara något alternativ. Vid senare telefonmöte bestämdes att boka resterande platser, 35 st, till Örebro och Hjalmarrevyn. Datum 31 oktober. Inger ombesörjer utskick till medlemmarna.

4. Informerades om Världens Barn-kampanjen. Beslöts att medlemmarna rek att gå in på deras hemsida www.svt.se/radiohjalpen.

5. Nya medlemmar: Nordic Service Team HB och TV-Verket Anders Carlfekt.

6. Centrum: Kjell N. kollar detaljplanen för centrum. Medger planen att redan i dag kunna uppföra bostadshuset utanför kommunens entre? I visionsplanen är där föreslaget ett 2-vånings bostadshus. NyBo har mellan 600-1000 personer i bostadskö. Kjell redovisar vid nästa möte.

7. Nästa styrelsemöte Måndagen den 7 september kl 18.30. Plats Lådbilslandet.

Höll i pannan gjorde Kjell Nilsson

2009.06.01 - Plats: Qulturum, Nykvarns centrum

Närvarande: Inger Kumlin Hurtig, Dan Nilsson, Lars Kung, Lennart Hansson Bo Olofsson, Kjell Nilsson, Anmält förhinder: Kjell Lotten, Philip Mohlin. Dessutom Henrik Järnström ICA Nykvarn.

1. Ordf. Kjell Nilsson hälsade välkommen.

2. Föregående mötesanteckningar lästes igenom och lades till handlingarna.

3. Styrelsen har tidigare informerats om de diskussioner som varit mellan handlarna i centrum och föreningen. Handlarna har utsett tre representanter som skulle kunna ingå som adjungerande representanter i företagareföreningens styrelse för att bevaka centrumomvandlingen.

Valdes Henrik Järnström ICA, Peter Andersson Swedbank och Tanja Pynnönnen-Nyholm Jober Sport att som adjungerade ledamöter ingå i Företagareföreningens styrelse.

4. Rapporter: VA-taxan som vi starkt kritiserat kommer att ändras. Nytt förslag kommer att redovisas vid näringslivsrådets nästa sammanträde den 8 juni 2009.

5. Ekonomi: 84.645 finns på kontona.

6. IT-Hemsida. Lennart arbetar vidare med hemsidan.

7. Inga remisser.

8. Nya medlemmar: Bo Andersson Nordic Pack och Maria Sjukgymnast hälsas välkomna till föreningen.

9. Föreningen har fått en fråga från kommunen om sponsering av utsmyckningen av rondellen vid Mörby-Nedre Bruket. Beslutades att föreningen inte kan sponsra. Om däremot någon medlem vill ge ett bidrag eller bidraga med en arbetsinsats, kontakta Dan Nilsson. Han kontaktar kommunchefen och informerar om tidigare planer och var ev. material till utsmyckningen kan finnas.

Höll i pennan gjorde Kjell Nilsson


 

Produktion: Webbyggarna    Om cookies